SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
ประกันสังคม
หมวดหมู่เอกสาร
ประกันสังคม
ลำดับ ประกันสังคม (10 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
2
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
3
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
4
หนังสือมอบอำนาจ
5
แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
6
คําขอทําธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05)
7
หนังสือนําส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)
8
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
9
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
10
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)