SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กลุ่มภาษี
หมวดหมู่เอกสาร
กลุ่มภาษี
ลำดับ กลุ่มภาษี (149 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
คำขอใช้บริการผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภ.อ.01
2
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับจดVAT
3
ภพ.01
4
ภ.พ01
5
ภพ.01.1
6
ภธ.01
7
ตัวอย่างสัญญาเช่า
8
ตัวอย่างแผนที่สถานประกอบการ
9
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - บริการ
10
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - ทำของ
11
ตัวอย่างสัญญาเช่า - อาคาร
12
ตัวอย่างสัญญาเช่า - รถยนต์
13
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
14
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.53
15
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.3
16
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.2
17
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1ก
18
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1
19
ใบแนบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
20
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
21
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09
22
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09.1
23
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.08
24
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.07
25
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06
26
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06.1
27
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.4
28
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.3
29
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.2
30
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.1
31
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.04
32
แบบแสดงรายการภาษีรับมรดก ภ.ม.60
33
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04
34
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04.1
35
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.03
36
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
37
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.94
38
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.93
39
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.55
40
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.54
41
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.52
42
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.2
43
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1ก
44
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.73.1
45
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.3
46
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.2
47
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.14
48
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.13
49
แบบยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
50
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ข
51
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ก
52
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4
53
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.10
54
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
55
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อัญมณี
56
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.4
57
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.3
58
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.2
59
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.1
60
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02.1
61
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02
62
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.6
63
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.5
64
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.3
65
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.2
66
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
67
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.1
68
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
69
งานด้านการคลัง
70
งานเปรียบเทียบปรับ
71
แบบฟอร์มอื่น
72
ขอใบแทน
73
ขอหนังสือรับรอง
74
งานธุรกิจต่างด้าว - ขออนุญาต
75
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
76
งานด้านบัญชี
77
งานตรวจค้น- ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร
78
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
79
งานบริการหน่วยราชการ
80
งานงบการเงิน
81
หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน
82
การเปลี่ยนตัวบัญชี
83
การขอตรวจ-คัด-และรับรองเอกสาร
84
การจัดตั้งหอการค้า
85
งานส่งงบ
86
การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
87
รายงานการชำระบัญชี
88
การเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
89
การแจ้งเลิก
90
ทะเบียนสมาชิก
91
การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
92
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
93
งานตรวจค้น-ขอหนังสือรับรอง และคัดสำเนาเอกสาร
94
การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
95
การจัดตั้งสมาคมการค้า
96
หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้ขอ จดทะเบียนซึ่งลงชื่อต่อหน้าบุคคล ตามกฎกระทรวง ข้อ 3 (1)
97
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
98
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
99
จดทะเบียนเลิกบริษัท
100
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
101
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท
102
จดทะเบียนตั้งบริษัท
103
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
104
เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
105
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี - ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
106
เลิกบริษัท
107
แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ (เพิ่มทุน - ลดทุน - กรรมการ)
108
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
109
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายหลังตั้งบริษัท
110
ควบบริษัท
111
มติพิเศษของบริษัทให้ (เพิ่มทุน - ลดทุน - ควบบริษัท)
112
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
113
จัดตั้งบริษัท
114
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนการตั้งบริษัท
115
หนังสือบริคณห์สนธิ
116
แบบจองชื่อนิติบุคคล
117
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่ง
118
เสร็จการชำระบัญชี
119
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
120
เลิกห้างหุ้นส่วน
121
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
122
ควบห้างหุ้นส่วน
123
แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน
124
ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
125
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
126
หลักประกันทางธุรกิจ
127
ชุดเอกสารจดจัดตั้ง หจก
128
ชุดเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
129
เอกสารบันทึก รายงานการประชุม (MeetingReport)
130
รายงานการประชุม (สร้างบุคลิกภาพให้กรรมการ)
131
รายงานการประชุม (งานเลี้ยงประจำปี)
132
รายงานการประชุม (ซื้อทองแจกลูกค้า)
133
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
134
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
135
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
136
หนังสือมอบอำนาจ
137
แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
138
คําขอทําธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05)
139
หนังสือนําส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)
140
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
141
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
142
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
143
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.51
144
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.50
145
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
146
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
147
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.53
148
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.3
149
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1