SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารทั้งหมด
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารทั้งหมด
ลำดับ เอกสารทั้งหมด (241 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มการเบิกค่าพาหนะ
2
ใบเสนอราคา
3
แบบหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง
4
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
5
หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
6
หนังสือค้ำประกัน
7
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
8
สัญญาบริการ
9
สัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
10
สัญญานายหน้า (ที่ดิน)
11
สัญญาจ้างผลิตสินค้า
12
สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไช
13
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
14
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายทั่วไป
15
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง
16
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
17
พินัยกรรมแบบธรรมดา
18
พินัยกรรม
19
บันทึกข้อตกลงการหย่า
20
หนังสือแต่งตั้งทนายความ
21
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
22
หนังสือรับสภาพหนี้
23
หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าปรับ
24
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
25
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
26
หนังสือทวงถามหนี้
27
สัญญาเก็บรักษาความลับ
28
สัญญาซื้อขายกิจการ
29
สัญญากู้ยืมเงิน-ทั่วไป
30
แบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงานประจำปี
31
แบบฟอร์มรับรองการทำงาน
32
แบบฟอร์มรายงานการทำงาน
33
แบบฟอร์มใบเตือน
34
แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่ง
35
แบบฟอร์มใบลา
36
แบบฟอร์มขอเบิก OT
37
ใบประเมินการผ่านงาน
38
หนังสือเลิกจ้าง
39
ใบรับรองผ่านงาน
40
แบบฟอร์มพ้นจากงาน
41
แบบฟอร์มส่งมอบงาน
42
ใบสอบถามก่อนลาออก
43
แบบฟอร์มใบลาออก
44
รายงานการฝึกอบรม และประเมินผล
45
แบบฟอร์มการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
46
สัญญาจ้างงาน
47
ใบสมัครงาน
48
ตัวอย่างแผนธุรกิจ น้ำแข็งใสสะอาด
49
ตัวอย่างแผนธุรกิจ บล็อกประสาน
50
ตัวอย่างแผนธุรกิจ Minimart25Hours
51
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมยางโอริง O-Ring
52
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระดาษเช็ดหน้าบรรจุซองแบบพกพา
53
แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร
54
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โรงงานผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง - Bio Plast
55
ตัวอย่างแผนธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ( แบรนด์เสื้อผ้าสาวอวบ )
56
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ GlowciewHerbal
57
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ internet phone
58
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
59
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
60
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ Barber
61
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Bookrent)
62
ตัวอย่างแผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร
63
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
64
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
65
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(ThaiMassage)
66
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว
67
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ(Tourism)
68
โครงสร้างของแผนธุรกิจ
69
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนธุรกิจ
70
แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ
71
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -2
72
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -1
73
ใบสั่งซื้อ purchaes order - ใบ PO
74
ใบขอจัดซื้อ purchaes request - ใบ PR
75
ใบสำคัญรับเงิน
76
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน
77
ใบสำคัญจ่าย
78
ตัวอย่างใบเบิกเงินสดย่อย
79
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีโอนเงินค่าส่งคืนลูกค้าเนื่องจากส่งสินค้าผิด
80
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีจ่ายค่าส่งไปรษณีย์แต่บิลเป็นชื่อพนักงาน
81
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีซื้อของมาใช้เพื่อกิจการ แต่ไม่ได้เปิดบิลในนามบริษัท
82
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - ซื้อสิ่งของจากร้านโชห่วย
83
ตัวอย่างการทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - 50 ทวิ
84
ใบเสร็จรับเงิน
85
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ตัวอย่าง บ.29 เครื่องใช้ไฟฟ้า)
86
ตัวอย่างเอกสารงบทดลอง
87
ตัวอย่างกระดาษทำการ
88
แยกประเภทค่าใช้จ่าย
89
ตัวอย่างงบการเงิน
90
ตัวอย่างงบการเปลียนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น
91
ตัวอย่างงบฐานนะ (งบดุล)
92
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน
93
คำขอใช้บริการผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภ.อ.01
94
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับจดVAT
95
ภพ.01
96
ภ.พ01
97
ภพ.01.1
98
ภธ.01
99
ตัวอย่างสัญญาเช่า
100
ตัวอย่างแผนที่สถานประกอบการ
101
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - บริการ
102
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - ทำของ
103
ตัวอย่างสัญญาเช่า - อาคาร
104
ตัวอย่างสัญญาเช่า - รถยนต์
105
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
106
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.53
107
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.3
108
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.2
109
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1ก
110
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1
111
ใบแนบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
112
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
113
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09
114
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09.1
115
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.08
116
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.07
117
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06
118
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06.1
119
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.4
120
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.3
121
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.2
122
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.1
123
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.04
124
แบบแสดงรายการภาษีรับมรดก ภ.ม.60
125
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04
126
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04.1
127
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.03
128
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
129
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.94
130
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.93
131
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.55
132
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.54
133
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.52
134
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.2
135
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1ก
136
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.73.1
137
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.3
138
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.2
139
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.14
140
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.13
141
แบบยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
142
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ข
143
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ก
144
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4
145
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.10
146
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
147
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อัญมณี
148
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.4
149
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.3
150
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.2
151
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.1
152
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02.1
153
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02
154
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.6
155
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.5
156
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.3
157
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.2
158
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
159
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.1
160
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
161
งานด้านการคลัง
162
งานเปรียบเทียบปรับ
163
แบบฟอร์มอื่น
164
ขอใบแทน
165
ขอหนังสือรับรอง
166
งานธุรกิจต่างด้าว - ขออนุญาต
167
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
168
งานด้านบัญชี
169
งานตรวจค้น- ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร
170
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
171
งานบริการหน่วยราชการ
172
งานงบการเงิน
173
หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน
174
การเปลี่ยนตัวบัญชี
175
การขอตรวจ-คัด-และรับรองเอกสาร
176
การจัดตั้งหอการค้า
177
งานส่งงบ
178
การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
179
รายงานการชำระบัญชี
180
การเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
181
การแจ้งเลิก
182
ทะเบียนสมาชิก
183
การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
184
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
185
งานตรวจค้น-ขอหนังสือรับรอง และคัดสำเนาเอกสาร
186
การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
187
การจัดตั้งสมาคมการค้า
188
หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้ขอ จดทะเบียนซึ่งลงชื่อต่อหน้าบุคคล ตามกฎกระทรวง ข้อ 3 (1)
189
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
190
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
191
จดทะเบียนเลิกบริษัท
192
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
193
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท
194
จดทะเบียนตั้งบริษัท
195
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
196
เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
197
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี - ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
198
เลิกบริษัท
199
แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ (เพิ่มทุน - ลดทุน - กรรมการ)
200
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
201
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายหลังตั้งบริษัท
202
ควบบริษัท
203
มติพิเศษของบริษัทให้ (เพิ่มทุน - ลดทุน - ควบบริษัท)
204
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
205
จัดตั้งบริษัท
206
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนการตั้งบริษัท
207
หนังสือบริคณห์สนธิ
208
แบบจองชื่อนิติบุคคล
209
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่ง
210
เสร็จการชำระบัญชี
211
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
212
เลิกห้างหุ้นส่วน
213
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
214
ควบห้างหุ้นส่วน
215
แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน
216
ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
217
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
218
หลักประกันทางธุรกิจ
219
ชุดเอกสารจดจัดตั้ง หจก
220
ชุดเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
221
เอกสารบันทึก รายงานการประชุม (MeetingReport)
222
รายงานการประชุม (สร้างบุคลิกภาพให้กรรมการ)
223
รายงานการประชุม (งานเลี้ยงประจำปี)
224
รายงานการประชุม (ซื้อทองแจกลูกค้า)
225
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
226
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
227
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
228
หนังสือมอบอำนาจ
229
แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
230
คําขอทําธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05)
231
หนังสือนําส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)
232
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
233
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
234
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
235
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.51
236
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.50
237
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
238
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
239
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.53
240
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.3
241
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1