รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารทั้งหมด
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารทั้งหมด
ลำดับ เอกสารทั้งหมด (240 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบเสนอราคา
2
แบบหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง
3
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
4
หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
5
หนังสือค้ำประกัน
6
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
7
สัญญาบริการ
8
สัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
9
สัญญานายหน้า (ที่ดิน)
10
สัญญาจ้างผลิตสินค้า
11
สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไช
12
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
13
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายทั่วไป
14
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง
15
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
16
พินัยกรรมแบบธรรมดา
17
พินัยกรรม
18
บันทึกข้อตกลงการหย่า
19
หนังสือแต่งตั้งทนายความ
20
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
21
หนังสือรับสภาพหนี้
22
หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าปรับ
23
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
24
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
25
หนังสือทวงถามหนี้
26
สัญญาเก็บรักษาความลับ
27
สัญญาซื้อขายกิจการ
28
สัญญากู้ยืมเงิน-ทั่วไป
29
แบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงานประจำปี
30
แบบฟอร์มรับรองการทำงาน
31
แบบฟอร์มรายงานการทำงาน
32
แบบฟอร์มใบเตือน
33
แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่ง
34
แบบฟอร์มใบลา
35
แบบฟอร์มขอเบิก OT
36
ใบประเมินการผ่านงาน
37
หนังสือเลิกจ้าง
38
ใบรับรองผ่านงาน
39
แบบฟอร์มพ้นจากงาน
40
แบบฟอร์มส่งมอบงาน
41
ใบสอบถามก่อนลาออก
42
แบบฟอร์มใบลาออก
43
รายงานการฝึกอบรม และประเมินผล
44
แบบฟอร์มการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
45
สัญญาจ้างงาน
46
ใบสมัครงาน
47
ตัวอย่างแผนธุรกิจ น้ำแข็งใสสะอาด
48
ตัวอย่างแผนธุรกิจ บล็อกประสาน
49
ตัวอย่างแผนธุรกิจ Minimart25Hours
50
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมยางโอริง O-Ring
51
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระดาษเช็ดหน้าบรรจุซองแบบพกพา
52
แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร
53
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โรงงานผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง - Bio Plast
54
ตัวอย่างแผนธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ( แบรนด์เสื้อผ้าสาวอวบ )
55
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ GlowciewHerbal
56
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ internet phone
57
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
58
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
59
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ Barber
60
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Bookrent)
61
ตัวอย่างแผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร
62
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
63
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
64
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(ThaiMassage)
65
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว
66
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ(Tourism)
67
โครงสร้างของแผนธุรกิจ
68
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนธุรกิจ
69
แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ
70
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -2
71
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -1
72
ใบสั่งซื้อ purchaes order - ใบ PO
73
ใบขอจัดซื้อ purchaes request - ใบ PR
74
ใบสำคัญรับเงิน
75
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน
76
ใบสำคัญจ่าย
77
ตัวอย่างใบเบิกเงินสดย่อย
78
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีโอนเงินค่าส่งคืนลูกค้าเนื่องจากส่งสินค้าผิด
79
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีจ่ายค่าส่งไปรษณีย์แต่บิลเป็นชื่อพนักงาน
80
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีซื้อของมาใช้เพื่อกิจการ แต่ไม่ได้เปิดบิลในนามบริษัท
81
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - ซื้อสิ่งของจากร้านโชห่วย
82
ตัวอย่างการทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - 50 ทวิ
83
ใบเสร็จรับเงิน
84
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ตัวอย่าง บ.29 เครื่องใช้ไฟฟ้า)
85
ตัวอย่างเอกสารงบทดลอง
86
ตัวอย่างกระดาษทำการ
87
แยกประเภทค่าใช้จ่าย
88
ตัวอย่างงบการเงิน
89
ตัวอย่างงบการเปลียนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น
90
ตัวอย่างงบฐานนะ (งบดุล)
91
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน
92
คำขอใช้บริการผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภ.อ.01
93
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับจดVAT
94
ภพ.01
95
ภ.พ01
96
ภพ.01.1
97
ภธ.01
98
ตัวอย่างสัญญาเช่า
99
ตัวอย่างแผนที่สถานประกอบการ
100
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - บริการ
101
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - ทำของ
102
ตัวอย่างสัญญาเช่า - อาคาร
103
ตัวอย่างสัญญาเช่า - รถยนต์
104
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
105
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.53
106
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.3
107
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.2
108
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1ก
109
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1
110
ใบแนบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
111
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
112
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09
113
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09.1
114
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.08
115
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.07
116
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06
117
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06.1
118
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.4
119
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.3
120
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.2
121
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.1
122
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.04
123
แบบแสดงรายการภาษีรับมรดก ภ.ม.60
124
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04
125
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04.1
126
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.03
127
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
128
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.94
129
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.93
130
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.55
131
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.54
132
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.52
133
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.2
134
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1ก
135
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.73.1
136
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.3
137
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.2
138
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.14
139
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.13
140
แบบยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
141
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ข
142
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ก
143
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4
144
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.10
145
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
146
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อัญมณี
147
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.4
148
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.3
149
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.2
150
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.1
151
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02.1
152
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02
153
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.6
154
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.5
155
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.3
156
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.2
157
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
158
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.1
159
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
160
งานด้านการคลัง
161
งานเปรียบเทียบปรับ
162
แบบฟอร์มอื่น
163
ขอใบแทน
164
ขอหนังสือรับรอง
165
งานธุรกิจต่างด้าว - ขออนุญาต
166
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
167
งานด้านบัญชี
168
งานตรวจค้น- ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร
169
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
170
งานบริการหน่วยราชการ
171
งานงบการเงิน
172
หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน
173
การเปลี่ยนตัวบัญชี
174
การขอตรวจ-คัด-และรับรองเอกสาร
175
การจัดตั้งหอการค้า
176
งานส่งงบ
177
การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
178
รายงานการชำระบัญชี
179
การเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
180
การแจ้งเลิก
181
ทะเบียนสมาชิก
182
การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
183
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
184
งานตรวจค้น-ขอหนังสือรับรอง และคัดสำเนาเอกสาร
185
การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
186
การจัดตั้งสมาคมการค้า
187
หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้ขอ จดทะเบียนซึ่งลงชื่อต่อหน้าบุคคล ตามกฎกระทรวง ข้อ 3 (1)
188
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
189
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
190
จดทะเบียนเลิกบริษัท
191
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
192
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท
193
จดทะเบียนตั้งบริษัท
194
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
195
เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
196
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี - ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
197
เลิกบริษัท
198
แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ (เพิ่มทุน - ลดทุน - กรรมการ)
199
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
200
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายหลังตั้งบริษัท
201
ควบบริษัท
202
มติพิเศษของบริษัทให้ (เพิ่มทุน - ลดทุน - ควบบริษัท)
203
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
204
จัดตั้งบริษัท
205
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนการตั้งบริษัท
206
หนังสือบริคณห์สนธิ
207
แบบจองชื่อนิติบุคคล
208
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่ง
209
เสร็จการชำระบัญชี
210
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
211
เลิกห้างหุ้นส่วน
212
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
213
ควบห้างหุ้นส่วน
214
แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน
215
ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
216
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
217
หลักประกันทางธุรกิจ
218
ชุดเอกสารจดจัดตั้ง หจก
219
ชุดเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
220
เอกสารบันทึก รายงานการประชุม (MeetingReport)
221
รายงานการประชุม (สร้างบุคลิกภาพให้กรรมการ)
222
รายงานการประชุม (งานเลี้ยงประจำปี)
223
รายงานการประชุม (ซื้อทองแจกลูกค้า)
224
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
225
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
226
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
227
หนังสือมอบอำนาจ
228
แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
229
คําขอทําธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05)
230
หนังสือนําส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)
231
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
232
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
233
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
234
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.51
235
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.50
236
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
237
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
238
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.53
239
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.3
240
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1