SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


SMEs Academy ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ทาง SMEs Academy จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ายังแพลตฟอร์มของ SMEs Academy ดังนี้


ข้อมูลส่วนบุคคล

SMEs Academy จำเป็นที่จะต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ ชื่อกิจการ หรือข้อมูลอื่นใดเพื่อความจำเป็นและความสะดวกต่อการใช้งานและการให้บริการ รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีม support ของ SMEs Academy

การสมัครใช้บริการของ SMEs Academy ถือเป็นการยินยอมให้ SMEs Academy ใช้และเก็บข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และข้อกำหนดในการใช้บริการโดยจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อระบุตัวตน
 • เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการใช้บริการ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน
 • เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน
 • ทาง SMEs Academy ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด หรือตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับท่าน ดังนั้นท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบเต็มที่ในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ รวมทั้งแจ้งให้ทีม support ทราบทันทีหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านของท่าน


  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  SMEs Academy ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกและขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตหรือยินยอมจากท่านเท่านั้น

  SMEs Academy จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มของ SMEs Academy ต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ท่านละเลยที่จะออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน


  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  SMEs Academy อาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างไรก็ตามเราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ SMEs Academy ดังนั้นทางเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจาก แพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ SMEs Academy หากท่านใช้บริการของ SMEs Academy ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการให้บริการ หรือ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการแสดงว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเรา


  การขอยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีความประสงค์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้โดย คลิกที่นี่ ทางทีมงานจะเร่งดำเนินคำขอของท่านภายใน 48 ชั่วโมง


  การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับทาง SMEs Academy

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัตตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทางเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ SMEs Academy ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ SMEs Academy ตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

  บริษัท เอสเอ็มอี มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
  124/8-9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
  ติดต่อ: 061-549-5529, 082-354-6668
  อีเมล: info.smes.academy@gmail.com