SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กลุ่มบัญชี
หมวดหมู่เอกสาร
กลุ่มบัญชี
ลำดับ กลุ่มบัญชี (21 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มการเบิกค่าพาหนะ
2
ใบสั่งซื้อ purchaes order - ใบ PO
3
ใบขอจัดซื้อ purchaes request - ใบ PR
4
ใบสำคัญรับเงิน
5
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน
6
ใบสำคัญจ่าย
7
ตัวอย่างใบเบิกเงินสดย่อย
8
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีโอนเงินค่าส่งคืนลูกค้าเนื่องจากส่งสินค้าผิด
9
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีจ่ายค่าส่งไปรษณีย์แต่บิลเป็นชื่อพนักงาน
10
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีซื้อของมาใช้เพื่อกิจการ แต่ไม่ได้เปิดบิลในนามบริษัท
11
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - ซื้อสิ่งของจากร้านโชห่วย
12
ตัวอย่างการทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - 50 ทวิ
13
ใบเสร็จรับเงิน
14
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ตัวอย่าง บ.29 เครื่องใช้ไฟฟ้า)
15
ตัวอย่างเอกสารงบทดลอง
16
ตัวอย่างกระดาษทำการ
17
แยกประเภทค่าใช้จ่าย
18
ตัวอย่างงบการเงิน
19
ตัวอย่างงบการเปลียนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น
20
ตัวอย่างงบฐานนะ (งบดุล)
21
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน