รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กลุ่มบัญชี
หมวดหมู่เอกสาร
กลุ่มบัญชี
ลำดับ กลุ่มบัญชี (20 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบสั่งซื้อ purchaes order - ใบ PO
2
ใบขอจัดซื้อ purchaes request - ใบ PR
3
ใบสำคัญรับเงิน
4
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน
5
ใบสำคัญจ่าย
6
ตัวอย่างใบเบิกเงินสดย่อย
7
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีโอนเงินค่าส่งคืนลูกค้าเนื่องจากส่งสินค้าผิด
8
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีจ่ายค่าส่งไปรษณีย์แต่บิลเป็นชื่อพนักงาน
9
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีซื้อของมาใช้เพื่อกิจการ แต่ไม่ได้เปิดบิลในนามบริษัท
10
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - ซื้อสิ่งของจากร้านโชห่วย
11
ตัวอย่างการทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - 50 ทวิ
12
ใบเสร็จรับเงิน
13
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ตัวอย่าง บ.29 เครื่องใช้ไฟฟ้า)
14
ตัวอย่างเอกสารงบทดลอง
15
ตัวอย่างกระดาษทำการ
16
แยกประเภทค่าใช้จ่าย
17
ตัวอย่างงบการเงิน
18
ตัวอย่างงบการเปลียนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น
19
ตัวอย่างงบฐานนะ (งบดุล)
20
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน