SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กลุ่มกฏหมาย
หมวดหมู่เอกสาร
กลุ่มกฏหมาย
ลำดับ กลุ่มกฏหมาย (28 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบเสนอราคา
2
แบบหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง
3
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
4
หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
5
หนังสือค้ำประกัน
6
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
7
สัญญาบริการ
8
สัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
9
สัญญานายหน้า (ที่ดิน)
10
สัญญาจ้างผลิตสินค้า
11
สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไช
12
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
13
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายทั่วไป
14
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง
15
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
16
พินัยกรรมแบบธรรมดา
17
พินัยกรรม
18
บันทึกข้อตกลงการหย่า
19
หนังสือแต่งตั้งทนายความ
20
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
21
หนังสือรับสภาพหนี้
22
หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าปรับ
23
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
24
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
25
หนังสือทวงถามหนี้
26
สัญญาเก็บรักษาความลับ
27
สัญญาซื้อขายกิจการ
28
สัญญากู้ยืมเงิน-ทั่วไป