SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารเมื่อพนักงานลาออก
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารเมื่อพนักงานลาออก
ลำดับ เอกสารเมื่อพนักงานลาออก (6 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
หนังสือเลิกจ้าง
2
ใบรับรองผ่านงาน
3
แบบฟอร์มพ้นจากงาน
4
แบบฟอร์มส่งมอบงาน
5
ใบสอบถามก่อนลาออก
6
แบบฟอร์มใบลาออก