SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กลุ่ม HR
หมวดหมู่เอกสาร
กลุ่ม HR
ลำดับ กลุ่ม HR (18 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงานประจำปี
2
แบบฟอร์มรับรองการทำงาน
3
แบบฟอร์มรายงานการทำงาน
4
แบบฟอร์มใบเตือน
5
แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่ง
6
แบบฟอร์มใบลา
7
แบบฟอร์มขอเบิก OT
8
ใบประเมินการผ่านงาน
9
หนังสือเลิกจ้าง
10
ใบรับรองผ่านงาน
11
แบบฟอร์มพ้นจากงาน
12
แบบฟอร์มส่งมอบงาน
13
ใบสอบถามก่อนลาออก
14
แบบฟอร์มใบลาออก
15
รายงานการฝึกอบรม และประเมินผล
16
แบบฟอร์มการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
17
สัญญาจ้างงาน
18
ใบสมัครงาน