SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กิจกรรมเชิงพาณิชย์
หมวดหมู่เอกสาร
กิจกรรมเชิงพาณิชย์
ลำดับ กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (13 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบเสนอราคา
2
แบบหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง
3
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
4
หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
5
หนังสือค้ำประกัน
6
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
7
สัญญาบริการ
8
สัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
9
สัญญานายหน้า (ที่ดิน)
10
สัญญาจ้างผลิตสินค้า
11
สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไช
12
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
13
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายทั่วไป