SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารสำคัญจากกระทรวงพาณิชย์
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารสำคัญจากกระทรวงพาณิชย์
ลำดับ เอกสารสำคัญจากกระทรวงพาณิชย์ (59 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
2
งานด้านการคลัง
3
งานเปรียบเทียบปรับ
4
แบบฟอร์มอื่น
5
ขอใบแทน
6
ขอหนังสือรับรอง
7
งานธุรกิจต่างด้าว - ขออนุญาต
8
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
9
งานด้านบัญชี
10
งานตรวจค้น- ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร
11
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
12
งานบริการหน่วยราชการ
13
งานงบการเงิน
14
หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน
15
การเปลี่ยนตัวบัญชี
16
การขอตรวจ-คัด-และรับรองเอกสาร
17
การจัดตั้งหอการค้า
18
งานส่งงบ
19
การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
20
รายงานการชำระบัญชี
21
การเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
22
การแจ้งเลิก
23
ทะเบียนสมาชิก
24
การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
25
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
26
งานตรวจค้น-ขอหนังสือรับรอง และคัดสำเนาเอกสาร
27
การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
28
การจัดตั้งสมาคมการค้า
29
หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้ขอ จดทะเบียนซึ่งลงชื่อต่อหน้าบุคคล ตามกฎกระทรวง ข้อ 3 (1)
30
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
31
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
32
จดทะเบียนเลิกบริษัท
33
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
34
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท
35
จดทะเบียนตั้งบริษัท
36
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
37
เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
38
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี - ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
39
เลิกบริษัท
40
แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ (เพิ่มทุน - ลดทุน - กรรมการ)
41
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
42
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายหลังตั้งบริษัท
43
ควบบริษัท
44
มติพิเศษของบริษัทให้ (เพิ่มทุน - ลดทุน - ควบบริษัท)
45
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
46
จัดตั้งบริษัท
47
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนการตั้งบริษัท
48
หนังสือบริคณห์สนธิ
49
แบบจองชื่อนิติบุคคล
50
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่ง
51
เสร็จการชำระบัญชี
52
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
53
เลิกห้างหุ้นส่วน
54
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
55
ควบห้างหุ้นส่วน
56
แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน
57
ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
58
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
59
หลักประกันทางธุรกิจ