SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

กลยุทธ์การพัฒนาคนเก่งในองค์กร

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 16 นาที
9 vdo

สิ่งที่จะได้รับในคอร์สเรียน

  1. สามารถสร้างแผนการพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Development)ได้
  2. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคในการวางกลยุทธ์ เพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน สามารถบริหารความเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้

เหมาะกับผู้เรียน

  1. บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร 
  2. บุคคลที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ

 

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 16 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน