SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

ปัจจัยสำคัญ และองค์ประกอบของความยั่งยืน วิธีในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทคนิคจัดการบุคลากรให้เข้าใจในความยั่งยืนระดับของการพัฒนาองค์กร และขั้นตอนพัฒนาองค์กรการจัดทำรายงานเปิดเผยความยั่งยืนขององค์กร ตัวอย่างองค์กรไทยที่นำแนวคิดความยั่งยืนมาใช้


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจแนวคิดความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง
  2. เข้าใจปัจจัยและองค์ประกอบของความยั่งยืน สามารถประเมินสถานะองค์กรได้
  3. เรียนรู้กลยุทธ์เสริมสร้างความยั่งยืนในองค์กร
  4. สามารถเตรียมการและจัดทำรายงานเปิดเผยความยั่งยืนได้
  5. เรียนรู้จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

เหมาะกับใคร

  1. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
  2. หัวหน้างาน
  3. ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการรับผิดชอบสังคม
  5. พนักงานในองค์กรที่สนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน