SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 2

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 37 นาที
10 vdo

หลักสูตรนี้จะพาคุณได้เข้าใจความหมาย ความสำคัญของภาวะการเป็นผู้นำ การนำต่างจากการบริหารอย่างไร รูปแบบและบุคลิกต่างๆของผู้นำ บุคลิกต่างๆในพนักงานเวลาทำงานเป็นทีม ประเภทของผู้ตามที่ดีและไม่ดี การ commit และจงรักภักดีต่อองกรณ์และความพึงพอใจในการทำงาน


ประโยชน์ที่จะได้รัย

1. เข้าใจแยกแยะได้ระหว่างภาวะการเป็นผู้นำกับการบริหาร

2. เลือกใช้วิธีการบริหารที่เหมาะสมต่อทีมและตำแหน่งในการทำงาน

3. เข้าใจความแตกต่างในตัวพนักงานและคุณสมบัติของแต่ละคน

4. บริหารและพัฒนาลูกทีมให้เป็นผู้ตามที่มีคุณภาพ

5. เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้น


เหมาะกับผู้เรียนที่

1. เจ้าของกิจการ

2. ผู้บริหาร

3. พนักงานบริษัท

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 37 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน