SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การบริหารความเครียดในองค์การ Stress management

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 38 นาที
9 vdo

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. ช่วยบุคลากรวัยทำงานเข้าใจที่มาที่ไปของความเศรียด
  2. บริหาร จัดการความเครียดจากงานได้ดีขึ้น
  3. บุคลากรหาเวลาผ่อนคลาย และเรียนรู้วิธีผ่อนคลายได้ด้วยตัวเอง
  4. บุคลากรเข้าใจว่าความเครียดแบบไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรต่องาน

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. เจ้าของกิจการ
  2. ผู้บริหาร
  3. พนักงานบริษัท
การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 38 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน