SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

พัฒนาบุคลากรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 27 นาที
9 vdo

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. เข้าใจความหมาย และประเภทของ Mindset    
  2. ได้สำรวจ Mindset ของตนเอง และเรียนรู้เทคนิคการพัฒนา Growth Mindset    
  3. สามารถพัฒนา และเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับบุคลากรในองค์กร    
  4. เรียนรู้ทักษะอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้าง Growth Mindset    
  5. นำตัวอย่างจากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง    

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
  2. บุคคลการในองค์กร
  3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 27 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน