SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ภาวะผู้นำในองค์กร Leadership

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 22 นาที
7 vdo

ในคอร์สเรียนนี้จะกล่าวถึง นิยามและความแตกต่างของภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี องค์ประกอบและทักษะที่ควรมี การคัดเลือกผู้นำ คำถามที่ควรใช้ในการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรม ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ทักษะที่ควรมีในการนำทีม การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในแบบผู้นำ การประเมินความเร่งด่วนของปัญหา และกระบวนการพัฒนาผู้นำ เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจบุคลากรของตัวเอง และสามารถตัดสินใจได้อย่างผู้นำ


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

1. เข้าใจความแตกต่างของภาวะผู้นำและการเป็นผู้นำที่ดี

2. สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม

3. มีแนวทางคัดเลือกผู้นำในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

4. สามารถเป็นผู้นำทีม สร้างทีมที่มีคุณภาพได้ดี

5. มีทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมและชาญฉลาด


เหมาะกับผู้เรียนที่

ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร


 

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 22 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน