SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การสร้างความผูกพันในองค์กร Employee Engagement

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

เนื้อหาในคอร์สเรียนนี้จะกล่าวถึง ความผูกพันธ์ต่อองค์กร ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร การเสริมสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร การวัดและประเมินความผูกพันธ์ในองค์กร กลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร

เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารบุคลากรได้ศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน และจะช่วยให้เข้าใจคนภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น

 


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

1. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร

2. สามารถวิเคราะห์ประเมินความผูกพันธ์ และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัขและเครื่องมือในการสร้างความผูกพันธ์

3. สามารถสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


เหมาะกับผู้เรียนที่

1. เป็นเจ้าของกิจการ

2. พนักงานฝ่ายบุคคล


 

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน