SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ให้ Feedback อย่างไรให้ดีต่อใจพนักงาน

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 32 นาที
9 vdo

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จะอธิบายถึง ขั้นตอน และประเภทของการให้ Feedback, เทคนิคเตรียมการก่อนให้ Feedback, รูปแบบของ Feedback, เทคนิคการให้ Feedback แบบ STAR, การให้ Feedforward ควบคู่กับการให้ Feedback, กลยุทธ์เสนอ Feedback ในฐานะหัวหน้าและลูกน้อง และConstructive Feedback และ การให้ Feedback รูปแบบ SBI


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

1. สามารถให้ฟีดแบ็คเพื่อดึงศักยภาพและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เลือกใช้รูปแบบการให้ฟีดแบ็คที่เหมาะสมกับบุคคลได้

3. ได้รับทักษะการให้ฟีดแบ็คที่ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้

4. มีความมั่นใจในการให้ฟีดแบ็คและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับสมาชิกในทีม


เหมาะกับผู้เรียนที่

1. ผู้ประกอบการ

2. หัวหน้างาน

3. ผู้บริหาร

4. พนักงานระดับปฏิบัติการ

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 32 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน