SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การมอบอำนาจในการให้บุคคลอื่นทำการแทน ในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 06 นาที
8 vdo

อธิบายความหมายของสัญญาตัวแทน และ แบบของการตั้งตัวแทน ทำความเข้าใจผู้แทนนิติบุคคลหน้าที่และความรับผิดของตัวแทน


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจการมอบอำนาจให้ทำการแทน
  • หลักและสิทธิหน้าที่ของสัญญาในสัญญาตัวแทน

เหมาะกับใคร

  • บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษา
กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 06 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน