SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กฎหมาย
กฎหมาย
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : กฎหมาย
การเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
การทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ ในการประกอบธุรกิจ
หลักการทำสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การเป็นบุคคล สำหรับการประกอบธุรกิจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย
การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
สิทธิ์ในการเลิกจ้างของนายจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว
พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME
การขอฟื้นฟูกิจการจากธุรกิจที่ขาดทุน
การขอรับชำระหนี้จากธุรกิจที่ล้มละลาย
การเป็นบุคคลล้มละลายจากการประกอบธุรกิจ
การระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค
หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ผลของสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน