SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กฎหมาย
กฎหมาย
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : กฎหมาย
การเป็นบุคคล สำหรับการประกอบธุรกิจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย
เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
สิทธิ์ในการเลิกจ้างของนายจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว
พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME
การระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค
ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ผลของสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การทำสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน