SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การจูงใจบุคลากร

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที
7 vdo

ในคอร์สเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้การให้ความสำคัญ ความแตกต่างของพนักงานที่มีแรงจูงใจต่ำและสูง ที่มาของแรงจูงใจ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ การจูงใจพนักงานด้วยเงินได้ผลจริงหรือไม่, 5 สิ่งจูงใจพนักงานรุ่นใหม่ไม่ให้ลาออกจากงาน, 10 ไอเดียจูงใจพนักงานในองค์กร ประเภทและคุณลักษณะของสิ่งจูงใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

1. สามารถนำเทคนิคการจูงใจไปใช้พัฒนาบุคลากร

2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีของแรงจูงใจ

3. เลือกใช้สิ่งจูงใจที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้

4. นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กร


เหมาะกับผู้เรียนที่

ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการ


 

การบริหารทีมงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน