SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Microsoft Word EP.2

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 42 นาที
9 vdo

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. มองเห็นภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  2. เทคนิคที่จะช่วยให้ทำงานอย่างฉลาด และว่องไวมากยิ่งขึ้น

เหมาะกับใคร

  1. บุคคลทั่วไป
  2. พนักงานออฟฟิศ
  3. นักเรียนนักศึกษา
ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 42 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน