SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อธุรกิจ Digital Literacy

การขาย/การตลาด
ความยาว 2 ชั่วโมง
11 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • Digital Lileracy คืออะไร
  • ทักษะความเข้าใจในการเทคโนโลยีทั้ง9 ด้าน
  • ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacy
  • เทคนิคในการใช้เว็บไซต์
  • เครื่องมือการสร้าง QR Code
  • การทำแบบสอบถามออนไลน์
  • ข้อต้องรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

เหมาะกับใคร

  • บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจในการใช้ไปรแกรม
การขาย/การตลาด
ความยาว 2 ชั่วโมง
11 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน