SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ Creativity Innovation

การขาย/การตลาด
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เรียนรู้แนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
  • สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการคิดมากขึ้น
  • เรียนรู้เทคนิคในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เมื่อทำงานเป็นทีม
  • เข้าใจความหมายของนวัตกรรมและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้
  • นำตัวอย่างจากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของธุรกิจ บุคลากรในองค์กร บุคคลทั่วไปที่สนใจ
การขาย/การตลาด
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน