SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : กฎหมายแรงงาน
เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
สิทธิ์ในการเลิกจ้างของนายจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว
สิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง