SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

7 รายละเอียดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

17 สิงหาคม 2565
7 รายละเอียดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

7 รายละเอียดใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

"ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน" คือ เอกสารที่กรมสรรพากรออกมาให้ใช้กรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้า หรือ บริการเบ็ดเตล็ด แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว

ดาวโหลด : คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ >>>>> https://bit.ly/3o07aak

1. คำว่า "ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน" ในที่ที่เห็นเด่นชัด

2. ชื่อกิจการ

3. วัน/เดือน/ปี ของรายจ่าย

4. รายละเอียดรายจ่าย

5. รวมจำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น

6. รายละเอียดของผู้เบิก

7. ลงลายมือชื่อผู้เบิก และ ผู้อนุมัติ


หมายเหตุ : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใช้ในกรณี กิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ด แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ขายหรือให้บริการได้ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว


By : เพจบัญชีอย่างง่าย


บทความที่คล้ายกัน