SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

จ่ายโฆษณา Facebook เป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้หรือไม่

09 กุมภาพันธ์ 2564
จ่ายโฆษณา Facebook เป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้หรือไม่

จ่ายโฆษณา Facebook เป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้หรือไม่

หากคุณนั้นเป็นธุรกิจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จดเป็นนิติบุคคล ย่อมหาค่าใช้จ่ายเพื่อมาตัดกับรายได้ให้มีภาษีที่ลดลง ดังนั้นค่าใช้จ่ายการยิงโฆษณา Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาใช้ได้

                                                     


เงื่อนไขที่จะนำค่าโฆษณา Facebook มาใช้ในกิจการ

1. แก้ไขใบเสร็จให้เป็นชื่อของกิจการ การที่จะนำค่าใช้จ่ายนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ลำดับแรกต้องเป็นชื่อใบเสร็จให้เป็นของกิจการเสียก่อน

2. ยื่นแบบ ภ.พ.36 หลังจากที่ได้ใบเสร็จที่มีข้อมูลที่ถูกต้องของกิจการแล้ว ก็ต้องนำมายื่นแบบภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ค่าโฆษณา                              100,000  บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่ง                 7,000  บาท


ภ.พ.36 คือ รายจ่ายที่เกิดจากการชำระค่าสินค้า หรือ ค่าบริการกับผู้ประกอบการที่เข้ามาในประเภทเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการใช้บริการจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย เช่น ค่าโฆษณา Facebook , โฆษณา Google

ระยะเวลาในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 มี 2 ช่องทางดังนี้

1. ยื่นแบบกระดาษ สามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากรพื้นที่ ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป

2. ยื่นทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ซึ่งข้อดีของการยื่นนออนไลน์คือ จะเพิ่มระยะเวลาในการชำระยื่นเพิ่มอีก 8 วัน โดยจะยื่นภานในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

ตัวอย่างแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36


บทความที่คล้ายกัน