SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เทคนิคการเตรียมความพร้อม สำหรับการเริ่มงาน

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที
10 vdo

เรียนรู้ทฤษฎีCของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและ จิตใจ จากวัยรุ่นตอนปลายสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น การประกอบอาชีพ การปรับตัว ปัญหาและสุขภาพจิต


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

1. ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของตนเอง(First Jobber)

2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด บุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมใหม่

3. ผู้เรียนได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับตัว และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต


เหมาะกับผู้เรียนที่

1. นักเรียนนักศึกษาที่กำลังฝึกงาน

2. เริ่มต้นทำงานได้ 0-2 ปี

3. ผู้ที่มีอายุ 20 -25 ปี

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน