SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Microsoft Powerpoint

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 48 นาที
10 vdo

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. วิธีการจัดการนำเสบอด้วยวิธีต่างๆ
  2. ให้น่าสนใจและง่ายมากยิ่งขึ้น

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. บุคคลทั่วไป
  2. พนักงงานออฟฟิศ
  3. ผู้ที่สนใจในการใช้งานการนำเสนอ

 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 48 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน