SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เสริมสร้างประสิทธิภาพของ Work From Home

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 21 นาที
7 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่บ้าน    
  2. ผู้นำองค์กรได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในการช่วงส่งเสริมพนักงานและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร    
  3. นำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามรูปแบบการทำงานของตนเอง    
  4. รู้จักเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานจากที่บ้านเป็นเรื่องสะดวกมากขึ้น    
  5. เตรียมความพร้อมการทำงานได้ทั้งในช่วง Work From Home และหลัง Work From Home    

เหมาะกับใคร

  1. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
  2. บุคคลการในองค์กร
  3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 21 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน