SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจาก Office Syndrome

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที
6 vdo

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เข้าใจสาเหตุ อาการ และกลไกที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม    
  2. เรียนรู้เทคนิคป้องกันออฟฟิศซินโดรมง่ายๆด้วยตนเอง
  3. สามารถพิจารณาและเลือกวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสม
  4. สามารถจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ได้    

เหมาะกับใคร

  1. บุคคลในวัยทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ
  2. ผู้ที่ทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  3. ผู้ที่่ทำงานจากที่บ้าน (Work from home)
  4. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ    
พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที
6 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน