SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

จิตวิทยาเพศชาย กับบทบาททางเพศ

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที
10 vdo

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. เข้าใจถึงการทำงานของสมองเพศชาย
  2. เข้าใจถึงการพฤติกรรมต่างๆที่เพศชายแสดงออก
  3. เข้าไจถึงยุคการลาดที่ตอบโจทย์ผู้ชายในยุค5.0
  4. เข้าใจถึงการพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดีของผู้ชาย
  5. เข้าใจถึงบทบาทความเป็นผู้นำในการทำงานและอัตลักษณ์ทางเพศ

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. ผู้ประกอบการ
  2. เจ้าของกิจการ
  3. บุคคลทั่วไป
พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน