SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 15 นาที
8 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ถ่องแท้ขึ้นในเรื่องอารมณ์ ความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
  2. ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  3. ช่วยให้เข้าใจเหตุผลหรือปัญหาเบื้องหลังการแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพการณ์ต่างๆ
  4. ช่วยให้รู้จักนำความรู้ทางจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาในการทำงาน

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. ผู้ประกอบการ
  2. เจ้าของกิจการ
  3. บุคคลทั่วไป

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 15 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน