SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

จัดสมดุลชีวิต Productive อย่างไรให้ได้งานและมีความสุข

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 17 นาที
7 vdo

จัดสมดุลชีวิต Productive อย่างไรให้ได้งานและมีความสุข


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจความหมายของ Productivity หรือผลิตภาพ ในแง่ขององค์กร    
  2. สามารถนำเทคนิคไปปรับใช้ในการทำงานรูปแบบทีมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ   
  3. นำเทคนิคไปใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนเพื่อสร้างผลิตภาพ   
  4. ตระหนักถึงความสำคัญของการพักผ่อนและการนอนหลับ   
  5. ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุล Productive รอบด้านอย่างมีความสุข    

เหมาะกับใคร

  1. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ    
  2. หัวหน้างาน   
  3. พนักงานบริษัท   
  4. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ    
พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 17 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน