SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การพัฒนาทักษะ ด้านการพูดและการสื่อสาร

ภาษา
ความยาว 1 ชั่วโมง 26 นาที
8 vdo

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

1. ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถเข้าใจวิเคราะห์บุคคลหรือ ผู้ที่ต้องการจะสื่อสารด้วยได้ดียิ่งขึ้น

3. นำเทคนิค ในคลาสเรียนไปปรับใช้ได้อย่างเป็นมืออาชีพเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะ 

4. มีความเข้าในหลักการ เตรียมความพร้อมเขียนสคริปต์ วางโครงเรื่องก่อนขึ้นพูด


เหมาะกับผู้เรียนที่

1. ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพูดและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

2. ต้องการนำทักษะด้านการสื่อสารไปปรับใช้ในการประธุรกิจหรือวิชาชีพ

3. ประกอบอาชีพที่ต้องใช้การพูดและการสื่อสารเป็นหลัก เช่น พิธีกร วิทยากร ผู้นำองค์กร 


 

ภาษา
ความยาว 1 ชั่วโมง 26 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ยังไม่มีคอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน