SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 27 นาที
9 vdo

Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่างๆ ในบริษัทชั้นนำทั่วโลก เป็นกระบวนการคิดที่สามารถฝึกปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในยุดนี้ ดังนั้นการสร้างบุคลากรให้ได้มีไอกาสเรียนรู้ และลงมือทำเป็นเครื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ของโลกชุดปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เพื่อสร้างกรอบความคิดและความเข้าใงทางค้านนวัดกรรม (Buines Imnovation Mindset) เกิดความตระหนักรู้ อยากสร้างการปรับเปลี่ยนด้วยตัวของผู้เรียนเอง
  • เพื่อสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงนวัดกรรม (Innovation and Design Thinking)

  • ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม (Design Thinking workshop) เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ


เหมาะกับใคร

  • ผู้สนใจทั่วไป
  • ผู้จัดการทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 27 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน