SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

28 ตุลาคม 2564
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตรการอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้วสำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายยอมให้เลือกหักค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

ก. หักตามความจำเป็นและสมควร หรือ
ข. หักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละตามที่กำหนดไว้ ดังตารางในหน้าถัดไป


ตารางแสดงอัตราการหักค่าใช้จ่ายอย่างเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8

ประเภทเงินได้พึงประเมิน ร้อยละ

(1)

การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนันการแข่งขันหรือ การเล่นต่างๆ

60

(2)

การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูปภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

60

(3)

การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักรเครื่องกล

60

(4)

การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขาย ส่วนประกอบ

60

(5)

การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

60

(6)

การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

60

(7)

การทำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย

60

(8)

การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย

60

(9)

การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง

60

(10)

การทำวรรณกรรม

60

(11)

การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่น รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

60

(12)

การทำกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาล และการจำหน่ายยา

60

(13)

การโม่หรือย่อยหิน

60

(14)

การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น

60

(15)

การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ

60

(16)

การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ การเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

60

(17)

การทำเหมืองแร่

60

(18)

การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502

60

(19)

การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบเครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา

60

(20)

การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

60

(21)

การทำน้ำแข็ง

60

(22)

การทำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มี ลักษณะทำนองเดียวกันและการทำแป้งชนิดต่างๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง

60

(23)

การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติกหรือเครื่องยางสำเร็จรูป

60

(24)

การซักรีด หรือย้อมสี

60

(25)

การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต

60

(26)

รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง

60

(27)

การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก

60

(28)

การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป

60

(29)

การฟอกหนัง

60

(30)

การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล

60

(31)

การจับสัตว์น้ำ

60

(32)

การทำกิจการโรงเลื่อย

60

(33)

การกลั่น หรือหีบน้ำมัน

60

(34)

การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502

60

(35)

การทำกิจการโรงสีข้าว

60

(36)

การทำเกษตรกรรมประเภท ไม้ล้มลุก และธัญชาติ

60

(37)

การอบหรือบ่มใบยาสูบ

60

(38)

การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้

60

(39)

การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้

60

(40)

การทำนาเกลือ

60

(41)

การขายเรือกำปั่นหรือเรือมีระวาง ตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ

60

(42)

การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน

60

(43)

การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ 

 

 

(ก)  สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท

60

 

(ข) สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท

40

 

การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท

 

(44)

เงินได้ที่มิได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ (1) ถึงข้อ (43)

หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น และสมควร

 บทความที่คล้ายกัน