รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารทั้งหมด
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารทั้งหมด
ลำดับ เอกสารทั้งหมด (240 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบเสนอราคา
เอกสารใหม่
2
แบบหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง
เอกสารใหม่
3
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
เอกสารใหม่
4
หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
เอกสารใหม่
5
หนังสือค้ำประกัน
เอกสารใหม่
6
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
เอกสารใหม่
7
สัญญาบริการ
เอกสารใหม่
8
สัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เอกสารใหม่
9
สัญญานายหน้า (ที่ดิน)
เอกสารใหม่
10
สัญญาจ้างผลิตสินค้า
เอกสารใหม่
11
สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไช
เอกสารใหม่
12
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
เอกสารใหม่
13
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายทั่วไป
เอกสารใหม่
14
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง
เอกสารใหม่
15
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
เอกสารใหม่
16
พินัยกรรมแบบธรรมดา
เอกสารใหม่
17
พินัยกรรม
เอกสารใหม่
18
บันทึกข้อตกลงการหย่า
เอกสารใหม่
19
หนังสือแต่งตั้งทนายความ
เอกสารใหม่
20
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
เอกสารใหม่
21
หนังสือรับสภาพหนี้
เอกสารใหม่
22
หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าปรับ
เอกสารใหม่
23
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
เอกสารใหม่
24
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
เอกสารใหม่
25
หนังสือทวงถามหนี้
เอกสารใหม่
26
สัญญาเก็บรักษาความลับ
เอกสารใหม่
27
สัญญาซื้อขายกิจการ
เอกสารใหม่
28
สัญญากู้ยืมเงิน-ทั่วไป
เอกสารใหม่
29
แบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงานประจำปี
เอกสารใหม่
30
แบบฟอร์มรับรองการทำงาน
เอกสารใหม่
31
แบบฟอร์มรายงานการทำงาน
เอกสารใหม่
32
แบบฟอร์มใบเตือน
เอกสารใหม่
33
แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่ง
เอกสารใหม่
34
แบบฟอร์มใบลา
เอกสารใหม่
35
แบบฟอร์มขอเบิก OT
เอกสารใหม่
36
ใบประเมินการผ่านงาน
เอกสารใหม่
37
หนังสือเลิกจ้าง
เอกสารใหม่
38
ใบรับรองผ่านงาน
เอกสารใหม่
39
แบบฟอร์มพ้นจากงาน
เอกสารใหม่
40
แบบฟอร์มส่งมอบงาน
เอกสารใหม่
41
ใบสอบถามก่อนลาออก
เอกสารใหม่
42
แบบฟอร์มใบลาออก
เอกสารใหม่
43
รายงานการฝึกอบรม และประเมินผล
เอกสารใหม่
44
แบบฟอร์มการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
เอกสารใหม่
45
สัญญาจ้างงาน
เอกสารใหม่
46
ใบสมัครงาน
เอกสารใหม่
47
ตัวอย่างแผนธุรกิจ น้ำแข็งใสสะอาด
เอกสารใหม่
48
ตัวอย่างแผนธุรกิจ บล็อกประสาน
เอกสารใหม่
49
ตัวอย่างแผนธุรกิจ Minimart25Hours
เอกสารใหม่
50
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมยางโอริง O-Ring
เอกสารใหม่
51
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระดาษเช็ดหน้าบรรจุซองแบบพกพา
เอกสารใหม่
52
แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร
เอกสารใหม่
53
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โรงงานผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง - Bio Plast
เอกสารใหม่
54
ตัวอย่างแผนธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ( แบรนด์เสื้อผ้าสาวอวบ )
เอกสารใหม่
55
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ GlowciewHerbal
เอกสารใหม่
56
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ internet phone
เอกสารใหม่
57
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
เอกสารใหม่
58
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
เอกสารใหม่
59
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ Barber
เอกสารใหม่
60
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Bookrent)
เอกสารใหม่
61
ตัวอย่างแผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร
เอกสารใหม่
62
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
เอกสารใหม่
63
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
เอกสารใหม่
64
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(ThaiMassage)
เอกสารใหม่
65
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว
เอกสารใหม่
66
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ(Tourism)
เอกสารใหม่
67
โครงสร้างของแผนธุรกิจ
เอกสารใหม่
68
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนธุรกิจ
เอกสารใหม่
69
แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ
เอกสารใหม่
70
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -2
เอกสารใหม่
71
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -1
เอกสารใหม่
72
ใบสั่งซื้อ purchaes order - ใบ PO
เอกสารใหม่
73
ใบขอจัดซื้อ purchaes request - ใบ PR
เอกสารใหม่
74
ใบสำคัญรับเงิน
เอกสารใหม่
75
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน
เอกสารใหม่
76
ใบสำคัญจ่าย
เอกสารใหม่
77
ตัวอย่างใบเบิกเงินสดย่อย
เอกสารใหม่
78
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีโอนเงินค่าส่งคืนลูกค้าเนื่องจากส่งสินค้าผิด
เอกสารใหม่
79
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีจ่ายค่าส่งไปรษณีย์แต่บิลเป็นชื่อพนักงาน
เอกสารใหม่
80
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - กรณีซื้อของมาใช้เพื่อกิจการ แต่ไม่ได้เปิดบิลในนามบริษัท
เอกสารใหม่
81
ตัวอย่าง ใบเบิกเงินสดย่อย - ซื้อสิ่งของจากร้านโชห่วย
เอกสารใหม่
82
ตัวอย่างการทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - 50 ทวิ
เอกสารใหม่
83
ใบเสร็จรับเงิน
เอกสารใหม่
84
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ตัวอย่าง บ.29 เครื่องใช้ไฟฟ้า)
เอกสารใหม่
85
ตัวอย่างเอกสารงบทดลอง
เอกสารใหม่
86
ตัวอย่างกระดาษทำการ
เอกสารใหม่
87
แยกประเภทค่าใช้จ่าย
เอกสารใหม่
88
ตัวอย่างงบการเงิน
เอกสารใหม่
89
ตัวอย่างงบการเปลียนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น
เอกสารใหม่
90
ตัวอย่างงบฐานนะ (งบดุล)
เอกสารใหม่
91
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน
เอกสารใหม่
92
คำขอใช้บริการผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภ.อ.01
เอกสารใหม่
93
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับจดVAT
เอกสารใหม่
94
ภพ.01
เอกสารใหม่
95
ภ.พ01
เอกสารใหม่
96
ภพ.01.1
เอกสารใหม่
97
ภธ.01
เอกสารใหม่
98
ตัวอย่างสัญญาเช่า
เอกสารใหม่
99
ตัวอย่างแผนที่สถานประกอบการ
เอกสารใหม่
100
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - บริการ
เอกสารใหม่
101
ตัวอย่างสัญญาจ้าง - ทำของ
เอกสารใหม่
102
ตัวอย่างสัญญาเช่า - อาคาร
เอกสารใหม่
103
ตัวอย่างสัญญาเช่า - รถยนต์
เอกสารใหม่
104
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารใหม่
105
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.53
เอกสารใหม่
106
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.3
เอกสารใหม่
107
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.2
เอกสารใหม่
108
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1ก
เอกสารใหม่
109
ใบแนบ ภาษีเงินได้ ภงด.1
เอกสารใหม่
110
ใบแนบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
เอกสารใหม่
111
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
เอกสารใหม่
112
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09
เอกสารใหม่
113
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.09.1
เอกสารใหม่
114
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.08
เอกสารใหม่
115
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.07
เอกสารใหม่
116
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06
เอกสารใหม่
117
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.06.1
เอกสารใหม่
118
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.4
เอกสารใหม่
119
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.3
เอกสารใหม่
120
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.2
เอกสารใหม่
121
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.05.1
เอกสารใหม่
122
ใบแนบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.04
เอกสารใหม่
123
แบบแสดงรายการภาษีรับมรดก ภ.ม.60
เอกสารใหม่
124
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04
เอกสารใหม่
125
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.04.1
เอกสารใหม่
126
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.03
เอกสารใหม่
127
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
เอกสารใหม่
128
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.94
เอกสารใหม่
129
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.93
เอกสารใหม่
130
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.55
เอกสารใหม่
131
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.54
เอกสารใหม่
132
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.52
เอกสารใหม่
133
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.2
เอกสารใหม่
134
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1ก
เอกสารใหม่
135
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.73.1
เอกสารใหม่
136
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.3
เอกสารใหม่
137
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30.2
เอกสารใหม่
138
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.14
เอกสารใหม่
139
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.13
เอกสารใหม่
140
แบบยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
เอกสารใหม่
141
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ข
เอกสารใหม่
142
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4ก
เอกสารใหม่
143
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4
เอกสารใหม่
144
แบบขอเสียดากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.10
เอกสารใหม่
145
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
เอกสารใหม่
146
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อัญมณี
เอกสารใหม่
147
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.4
เอกสารใหม่
148
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.3
เอกสารใหม่
149
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.2
เอกสารใหม่
150
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ล.ป.10.1
เอกสารใหม่
151
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02.1
เอกสารใหม่
152
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.02
เอกสารใหม่
153
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.6
เอกสารใหม่
154
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.5
เอกสารใหม่
155
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.3
เอกสารใหม่
156
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.2
เอกสารใหม่
157
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01
เอกสารใหม่
158
คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01.1
เอกสารใหม่
159
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
เอกสารใหม่
160
งานด้านการคลัง
เอกสารใหม่
161
งานเปรียบเทียบปรับ
เอกสารใหม่
162
แบบฟอร์มอื่น
เอกสารใหม่
163
ขอใบแทน
เอกสารใหม่
164
ขอหนังสือรับรอง
เอกสารใหม่
165
งานธุรกิจต่างด้าว - ขออนุญาต
เอกสารใหม่
166
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
เอกสารใหม่
167
งานด้านบัญชี
เอกสารใหม่
168
งานตรวจค้น- ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร
เอกสารใหม่
169
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารใหม่
170
งานบริการหน่วยราชการ
เอกสารใหม่
171
งานงบการเงิน
เอกสารใหม่
172
หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน
เอกสารใหม่
173
การเปลี่ยนตัวบัญชี
เอกสารใหม่
174
การขอตรวจ-คัด-และรับรองเอกสาร
เอกสารใหม่
175
การจัดตั้งหอการค้า
เอกสารใหม่
176
งานส่งงบ
เอกสารใหม่
177
การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
เอกสารใหม่
178
รายงานการชำระบัญชี
เอกสารใหม่
179
การเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
เอกสารใหม่
180
การแจ้งเลิก
เอกสารใหม่
181
ทะเบียนสมาชิก
เอกสารใหม่
182
การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
เอกสารใหม่
183
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
เอกสารใหม่
184
งานตรวจค้น-ขอหนังสือรับรอง และคัดสำเนาเอกสาร
เอกสารใหม่
185
การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
เอกสารใหม่
186
การจัดตั้งสมาคมการค้า
เอกสารใหม่
187
หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้ขอ จดทะเบียนซึ่งลงชื่อต่อหน้าบุคคล ตามกฎกระทรวง ข้อ 3 (1)
เอกสารใหม่
188
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
เอกสารใหม่
189
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เอกสารใหม่
190
จดทะเบียนเลิกบริษัท
เอกสารใหม่
191
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
เอกสารใหม่
192
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท
เอกสารใหม่
193
จดทะเบียนตั้งบริษัท
เอกสารใหม่
194
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
เอกสารใหม่
195
เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
เอกสารใหม่
196
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี - ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
เอกสารใหม่
197
เลิกบริษัท
เอกสารใหม่
198
แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ (เพิ่มทุน - ลดทุน - กรรมการ)
เอกสารใหม่
199
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เอกสารใหม่
200
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายหลังตั้งบริษัท
เอกสารใหม่
201
ควบบริษัท
เอกสารใหม่
202
มติพิเศษของบริษัทให้ (เพิ่มทุน - ลดทุน - ควบบริษัท)
เอกสารใหม่
203
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
เอกสารใหม่
204
จัดตั้งบริษัท
เอกสารใหม่
205
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนการตั้งบริษัท
เอกสารใหม่
206
หนังสือบริคณห์สนธิ
เอกสารใหม่
207
แบบจองชื่อนิติบุคคล
เอกสารใหม่
208
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่ง
เอกสารใหม่
209
เสร็จการชำระบัญชี
เอกสารใหม่
210
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
เอกสารใหม่
211
เลิกห้างหุ้นส่วน
เอกสารใหม่
212
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
เอกสารใหม่
213
ควบห้างหุ้นส่วน
เอกสารใหม่
214
แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน
เอกสารใหม่
215
ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอกสารใหม่
216
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
เอกสารใหม่
217
หลักประกันทางธุรกิจ
เอกสารใหม่
218
ชุดเอกสารจดจัดตั้ง หจก
เอกสารใหม่
219
ชุดเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
เอกสารใหม่
220
เอกสารบันทึก รายงานการประชุม (MeetingReport)
เอกสารใหม่
221
รายงานการประชุม (สร้างบุคลิกภาพให้กรรมการ)
เอกสารใหม่
222
รายงานการประชุม (งานเลี้ยงประจำปี)
เอกสารใหม่
223
รายงานการประชุม (ซื้อทองแจกลูกค้า)
เอกสารใหม่
224
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
เอกสารใหม่
225
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
เอกสารใหม่
226
แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02)
เอกสารใหม่
227
หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารใหม่
228
แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
เอกสารใหม่
229
คําขอทําธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05)
เอกสารใหม่
230
หนังสือนําส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)
เอกสารใหม่
231
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
เอกสารใหม่
232
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
เอกสารใหม่
233
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
เอกสารใหม่
234
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.51
เอกสารใหม่
235
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.50
เอกสารใหม่
236
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
เอกสารใหม่
237
แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
เอกสารใหม่
238
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.53
เอกสารใหม่
239
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.3
เอกสารใหม่
240
แบบยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1
เอกสารใหม่