SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Trademark เครื่องหมายการค้า คืออะไร ทำไม SME ต้องจด

19 กรกฎาคม 2564
Trademark เครื่องหมายการค้า คืออะไร ทำไม SME ต้องจด

Trademark เครื่องหมายการค้าคืออะไร ?

ทำไม SME ต้องจด

การสร้างแบรนด์สินค้าจำเป็นที่จะต้องสร้างความจดจำให้กับลูกค้า Trademark เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่ SME จะต้องมีเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับธุรกิจและแบรนด์ของคุณที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม 


Trademark เครื่องหมายการค้า คืออะไร ทำไม SME ต้องจด

Trademark เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ หรือ ตรา ของแบรนด์ เพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า สร้างการรับรู้ซึ่งมีความหมาย และที่มาแต่จะใช้ตรานี้แทนคำอธิบาย ที่ผู้ประกอบการหรือ SME จะต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้าเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวเพราะมีความสำคัญต่อธุรกิจ นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชน์ต่อการโปรโมทย์แบรนด์และการสร้างมูลค่าอีกด้วย


ขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1. ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าด้วยตัวเอง

ขั้นแรกคือผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบ เครื่องหมายการค้าก่อนว่าไม่ซ้ำกับผู้อื่นเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง


2. ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน

จากนั้นทำการยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียนการค้า โดยจะต้องเตรียมเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายและกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย

    • คำขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) พร้อมติดรูปเครื่องหมายการค้าขนาดไม่เกิน 5x5 เซนติเมตร
    • รูปเครื่องหมายการค้า
    • สำเนาบัตรประชาชน  (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา)

3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น

จากนั้นส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเบื้องต้น ซึ่ง Trademark เครื่องหมายการค้า ที่เราออกแบบนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น


4. นายทะเบียนทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

นายทะเบียนการค้าทำการตรวจสอบในลำดับถัดมา


5. ทำการประกาศโฆษณา

จากนั้นสามารถทำการประกาศโฆษณาตราสินค้าได้ตามช่องทางต่าง ๆ


6. การคัดค้าน

การคัดค้านจะเกิดขึ้นเมื่อ เครื่องหมายการค้าที่ได้จัดทำขึ้นและนำเสนอออกไปนั้นคล้ายกับผู้อื่นแล้วนำมาจดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการลอกเลียนแบบ


7. ชำระค่าธรรมเนียม

การชำระค่าธรรมเนียมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือตอนที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องชำระค่ารายการสินค้าหรือบริการอย่างละ 500 บาท และในกรณีที่รูปเครื่องหมายการค้าเกินที่กำหนดไว้ 5 เซนติเมตร จะต้องชำระเซนติเมตรละ 100 บาท ช่วงที่ 2 จะต้องชำระเมื่อท่านได้รับหนังสือจดทะเบียนการค้าแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะมีหนังสือส่งไปยังผู้ประกอบการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเพื่อชำระค่าธรรมเนียมอย่างละ 300 บาท ตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ จากนั้นจะได้รับหนังสือสำคัญในการจดทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์


8. กรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนเครื่องหมาย

เมื่อได้รับหนังสือจดทะเบียนการค้าและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะรับการจดทะเบียนเครื่องหมาย


ผู้ประกอบการหรือ SME จะต้องทำการจด Trademark เครื่องหมายการค้า เพื่อการเติบโตของธุรกิจของคุณเองในการสื่อสารออกไปให้ผู้คนจำนวนมากได้รับรู้ และจดจำแบรนด์ให้มากที่สุด ทั้งนี้สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเบื้องต้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง


บทความที่คล้ายกัน