SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ขั้นตอนการทํา Digital Transformation

19 กรกฎาคม 2564
ขั้นตอนการทํา Digital Transformation

ขั้นตอนการทํา digital transformation  

Digital Transformation เป็นการนำระบบไอที เทคโนโลยีในยุคใหม่ เข้ามาเสริมระบบแบบเดิม เพื่อนำพาให้ธุรกิจของเราพัฒนาและก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันนี้  ขั้นตอนการทํา digital transformation มีวิธีการง่ายๆ มีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้


ขั้นตอนการทํา digital transformation สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

1. กำหนดกระบวนการของธุรกิจใหม่

เริ่มจากการปรับกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่โดยเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ทั้งหมด โดยเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายเช่น ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้า เป็นต้น  ในธุรกิจในยุคก่อนเรามักจะเก็บข้อมูลในกระดาษ การจดด้วยมือ พอเวลาผ่านไป กระดาษก็เริ่มเสื่อมสภาพ รอยหมึกก็จางลงทำให้อาจจะเกิดความเสียหายในด้านข้อมูล ดังนั้นในธุรกิจปัจจุบันจึงต้องมีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล จะช่วยให้สะดวก และเก็บรักษาได้นาน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการวางระบบของธุรกิจใหม่ได้อีกด้วย


2. เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม  

เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีมากมาย เราควรเริ่มจากการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราให้เหมาะสม และนำมาปรับใช้ในองค์กร ทั้งนี้ควรปรับ และพัฒนาบุคลากรตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

ยกตัวอย่าง ขั้นตอนการทํา digital transformation กรณีถ้าเราเป็นธุรกิจด้านการบริการ จากเดิมเราต้องให้ลูกค้าเดินทางมาเพื่อใช้บริการ โดยบางครั้งอาจจะติดคิวลูกค้าคนอื่นอยู่ ทำให้ไม่ได้รับบริการ แต่หากเรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ให้ลูกค้าสามารถเช็คตาราง และจองคิวทางออนไลน์ได้ ก็จะทำให้สะดวกสบาย win win ทั้งสองฝ่ายได้ เป็นต้น


3. สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร

ในสังคมการทำงาน แน่นอนว่าปฎิสัมพันธ์ของคนทำงานถือเป็นสำคัญ ดังนั้นหากเราสามารถทำให้คนในองค์กรรักใคร่สามัคคี จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร ก็เพื่อให้ทีมงานทุกคนได้สะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงานเพิ่มขึ้น จะช่วยให้องค์กรมีความน่าอยู่ ส่งผลให้ทุกคนรักองค์กร อีกทั้งเมื่อเราทำให้องค์กรของเราน่าอยู่ คนในองค์กรของเรามีความสุขแล้ว ก็จะดึงดูดกลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อีกด้วย


4. กำหนดแผนการทำงาน Roadmap ในด้าน Digital Transformation ทั้งหมด

อีกทั้งควรวางระบบการทำงานทีละขั้นตอน และต้องมีการตั้งสมมติฐานของตัวเองก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ โดยการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนควรจะมีการประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนการลดความเสี่ยงของแต่ละชิ้นงาน แล้วเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต


5. ระบุการวัดผลขององค์กร KPI

คือสิ่งที่ Digital Transformation ก็ควรมีด้วยเช่นกัน ดังนั้นการตั้ง KPI เพื่อใช้ในการประเมินการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแผนงาน ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย และแนวทางในการปฎิบัติในอนาคตได้อย่างเหมาะสม


ขั้นตอนการทํา digital transformation เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร จึงถือเป็นความจำเป็นในยุคปัจจุบัน ทุกธุรกิจควรจะต้องมีการปรับตัว และนำพาองค์กรให้ก้าวไปให้ทันในทุกยุค ทุกสมัย เพื่อที่ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดใด ก็จะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ และเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน


บทความที่คล้ายกัน