SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การเขียนแผนธุรกิจทำอย่างไร

05 มีนาคม 2564
การเขียนแผนธุรกิจทำอย่างไร

การเขียนแผนธุรกิจทำอย่างไร

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางของธุรกิจ หรือพิมพ์เขียวของธุรกิจเรานั่นเอง โดยในกระบวน การเขียนแผนธุรกิจ นั้น จะครอบคลุมไปถึงการทำงาน ระบบ ขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงกลยุทธ์ทั้งหมดของกิจการ


ขั้นตอน การเขียนแผนธุรกิจ เบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจของตัวเองก่อน

ทุกครั้งที่เราจะต้องวางแผน เราต้องทำ SWOT Analysis ก่อน นั่นก็คือ

  • Strength (S) จุดแข็ง คือ การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร
  • Weakness (W) จุดอ่อน คือ การวิเคราะห์หาจุดอ่อนขององค์กร
  • Opportunity (O) โอกาส คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลเชิงบวก
  • Threats (T) ภัยคุกคาม คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเชิงลบกับธุรกิจ

2. กำหนดสินค้า หรือบริการของธุรกิจ

เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เราจึงต้องวางแผน กำหนดตัวสินค้าหรือบริการของเรา พร้อมกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของเราให้ชัดเจน ละเอียด รวมไปถึงการตั้งราคาสินค้า ต้นทุนต่างๆ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดแผนธุรกิจในขั้นต่อไป


3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ

เมื่อเรารู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจของเรา และกำหนดแผนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องมาวางแผนการสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายที่เราคิดว่าจะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนด้านการทำการตลาด สื่อโฆษณาต่อไป


4. กระบวนการผลิต หรือกระบวนการให้บริการ

ถ้าธุรกิจของเราเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ เราก็ต้องมาวางแผน กำหนดกระบวนการผลิต แผนสำรอง การขนส่งต่างๆ หากเป็นการบริการ ก็ควรมีการจัดอบรม เทรนพนักงาน เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร รวมไปถึงพิมพ์เขียวของการทำงาน เพื่อไว้กรณีที่พนักงานขาด ลา และกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีคนมาทำงานแทนอย่างเร่งด่วน เป็นต้น


5. กำหนดนโยบายแผนการตลาดทั้งออนไลน์ ออฟไลน์

การกำหนดแผนการตลาด ซึ่งในปัจจุบันก็มีทั้งการทำการแบบออฟไลน์ ก็คือ การมีหน้าร้าน การออกบูทแสดงสินค้า การฝากขายตามที่ต่างๆ เป็นต้น และการทำการตลาดแบบออนไลน์ ก็คือ ผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเซียลต่างๆ โดยแผนการตลาดทั้งสองทางล้วนต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า จนทำให้เกิดยอดขายได้นั่นเอง


6. แผนการเงิน

ระบุแหล่งที่มาของเงิน ต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนสินค้า ต้นทุนบริหาร ต้นทุนผลิต ต้นทุนการตลาด ต้นทุนทางด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และ คาดการรายได้ เพื่อนำมาคำนวณระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทน เพื่อผู้ประกอบการจะได้เห็นทิศทางธุรกิจตัวเอง


7. แผนฉุกเฉิน

มีการตั้งสมมุติฐานหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ มีแผนการในการดำเนินการอย่างไร ใช้ในกรณีที่เกิดโควิดระลอกใหม่ หรือ มีเชื้ออุบัติใหม่ มีแผนในการรับมืออย่างไร


สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเขียนแผนธุรกิจ ทำให้เมื่อเกิดปัญหาทำให้ยากในการแก้ไข ดังนั้น แล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการใหม่ควรทำเป็นสิ่งแรกๆก่อนการทำธุรกิจก็คือ การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมของธุรกิจตัวเองก่อนที่จะลงทุนทำออกมาจริงๆ ทั้งนี้ หากมีข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนใด ก็จะได้เตรียมการแก้ไขได้ทันท่วงทีนั้นเอง


บทความที่คล้ายกัน