SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ทำอย่างไร

15 มีนาคม 2564
การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ทำอย่างไร

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ? 

เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง คนที่เรียนบริหารธุรกิจหรือกำลังทำธุรกิจของตัวเองอยู่ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจการวิเคราะห์ SWOT เพราะ SWOT (อ่านว่า สวอต) ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นั่นก็เพราะว่า SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่าย และก็มีประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจ ในวันนี้เรามาลองศึกษากันว่า การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร แล้วทำอย่างไร รวมถึงวิธีใช้ SWOT เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจของเราให้สามารถทำธุรกิจได้โดนใจลูกค้าอีกด้วย

SWOT ประกอบไปด้วย Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats หรือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT ก็คือการหาวิธีสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากปัจจัยที่เราอาจมองข้าม เราใช้ SWOT เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของธุรกิจ โครงการ หรือบุคคล โดยที่ SWOT สามารถแบ่งออกมาเป็น ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก (Internal Factors & External Factors) 


การวิเคราะห์ SWOT ทำอย่างไร ? 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่ควรทำเป็นสิ่งแรก เพราะนี่คือร่างแบบแผนในการที่จะนำธุรกิจออกไปสู่สนามการแข่งขัน สามารถแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนดังนี้

 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน SW

เป็นการพิจารณา "จุดแข็ง" และ "จุดอ่อน" ภายในบริษัทในด้าน 4P ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางจัดจำหน่าย และ โปรโมชั่น รวมทั้งการพิจารณา ความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรระบบการจัดการภายในต่างๆ

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก OT

เป็นการพิจารณา "โอกาส" และ "อุปสรรค" วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี กฎหมายว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของเรา


การทำ SWOT จะช่วยให้มองเห็นภาพชัดว่าอะไรคือจุดแข็งของเราที่สามารถนำออกมาใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นจุดด้อยที่อาจจะจำเป็นต้องพัฒนา หรือหาเครื่องมืออื่นๆ มาปิดจุดด้อยเหล่านั้นขณะเดียวกันก็จะทำให้เห็นเราเข้าใจถึงสถานการณ์ สภาพตลาด การแข่งขัน คู่แข่ง มองเห็นว่ามีโอกาสอะไรบ้าง ที่เราจะสามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้รวมถึง ปัญหา อุปสรรค ที่เรามีโอกาสจะพบเจอ เราจะได้เตรียมแผนรองรับแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 


ดังนั้นแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ต้องทำการวิเคราะห์ SWOT ก่อนที่จะก้าวย่างทำธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของธุรกิจ หรือแม้กระทั้งคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็ต้องมีการหมั่นหันกลับมาตรวจสอบสุขภาพธุรกิจที่ทำอยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์ภายใน จุดแข็ง ยังเป็นจุดแข็งอยู่ไหม จุดอ่อน มีส่วนไหนที่ต้องปรับ รวมถึงมีโอกาสอะไรใหม่ๆ เข้ามา ที่ธุรกิจสามารถสร้างโมเดลธุรกิจ สร้างช่องทางเพิ่มรายได้ใหม่ๆได้ รวมถึงมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรใหม่ๆ ที่จะเข้ามากระทบทำให้ธุรกิจเจอปัญหาได้ เช่นเรื่องของโรคโควิด ที่ทั่วโลกต่างเจอนี่ก็ถือเป็นอุปสรรคใหม่ๆ ที่เราต้องเริ่มคิดและนำกลับมาทบทวนเพื่อวางแผนปรับธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดต่อไป


บทความที่คล้ายกัน