SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำวิจัยตลาด (Marketing Research) ทำอย่างไร

04 มีนาคม 2564
การทำวิจัยตลาด (Marketing Research) ทำอย่างไร

การทำวิจัยตลาด (Marketing Research) ทำอย่างไร

ในการจะทำให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาดและคู่แข่งอย่างชัดเจนนั้น การทำวิจัยตลาด มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ ช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่ใช่การตัดสินค้าด้วยความรู้สึก “คิดไปเอง”


การทำวิจัยตลาด ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่

1. Primary Research (วิจัยปฐมภูมิ)

การเก็บข้อมูลดิบ จากการทำแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ลูกค้า เป็นการวิจัยที่ดีในการหากลุ่มลูกค้า บริการของ บริษัทหรือสร้างกลุ่มผู้ซื้อ

ข้อดี : คู่แข่งจะไม่รู้ข้อมูลของคุณ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เลยแต่อาจไม่ครอบคลุม


2. Secondary Research (วิจัยทุติยภูมิ)

การวิจัยที่ได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ผลงานวิจัย การสำรวจตลาดที่ไม่ได้ลงมือทำเอง สถิติต่างๆ มักถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ Primary Research เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

ข้อดี : ลงทุนน้อย เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก แต่อาจไม่ได้ข้อมูลเท็จจริงที่ปลีกย่อยออกไป เพราะได้จากข้อมูลผู้อื่นวิเคราะห์มาแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยการตลาดแบ่งเป็น 3 แบบ คือ

1. Qualitative Research (การวิจัยเชิงคุณภาพ)

การเก็บข้อมูลที่ไม่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง จะเป็นส่วนที่วิจัยในเรื่องของพฤติกรรม ความเชื่อโดยจะตอบ ในส่วนของ Why (ทำไมเขาถึงเลือกสินค้าเรา) และ How (ช่องทางการซื้อสินค้า) ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดหรือหาไอเดียใหม่ หรือสร้างกลยุทธ์ให้กับสินค้า


2. Quantitative Research (การวิจัยเชิงปริมาณ)

การเก็บข้อมูลที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง เน้นจำนวนเยอะ มักใช้ในแบบสอบถามที่ระบุเป็นตัวเลขได้ทันทีเหมาะแก่การสร้างขั้นตอน หลักปฏิบัติงาน จะตอบในส่วนของ Who (ลูกค้าเป็นใคร) และ What (เขาต้องการอะไร) ได้ดี มีความน่าเชื่อถือด้วยตัวเลขยืนยัน

บริษัทส่วนมาก มักใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อกำหนดทิศทางของกลุ่มเป้าหมายก่อน จึงค่อยนำการวิจัยเชิงปริมาณไปยืนยันข้อสันนิษฐาน ว่าตรงกับที่ตั้งไว้หรือไม่


3. Observation (การสังเกต)

การทำวิจัยตลาด เป็นการวิจัยอีกประเภทที่ถูกนำมาใช้ โดยเน้นการจับสังเกตผู้บริโภคจากพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทำ ในการสังเกตอาจไปนั่งเฝ้า สังเกตผ่านสื่อ ตลอดจนการสังเกตผ่านเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น

ในการนำวิจัยรูปแบบนี้มาใช้  ก็เพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมที่แน่ชัด นำไปสู่การผลิตและพัฒนาสินค้า บริการที่ตรงกับการใช้ชีวิตมากขึ้น จะเห็นได้จาก คนเพศเดียวกัน อายุอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน แต่ไลฟ์สไตล์ในเมืองกับชนบท ความต้องการสินค้าก็แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมนั้นๆ


การทำวิจัยตลาด จะส่งผลให้เราสามารถสร้างแบรนด์ได้ตรงใจและแก้ปัญหากลุ่มลูกค้าได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ลดการเสียต้นทุนโดยใช่เหตุ ทำให้ธุรกิจเติบโตและประสบผลสำเร็จ สามารถขยายฐานลูกค้าออกไปหรือเพิ่มฐานที่ยั่งยืนได้


บทความที่คล้ายกัน