SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การทำธุรกิจแบบ B2G อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

13 กรกฎาคม 2564
การทำธุรกิจแบบ B2G อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การทำธุรกิจแบบ B2G อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

โดยปกติของการทำธุรกิจทั่วไป คือการสร้างสินค้าและบริการมาสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้ขายจึงพยายามทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง แต่ในบางธุรกิจ ผู้บริโภคหรือลูกค้านั้น อาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งมีระบบและขั้นตอนของการทำธุรกิจด้วยกันแบบเฉพาะเจาะจงและเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งเราเรียกการทำธุรกิจแบบนี้ว่า การทำธุรกิจแบบ B2G


การทำธุรกิจแบบ B2G คืออะไร? ย่อมาจากอะไร ?

การทำธุรกิจแบบ B2G หรือ Business to Government คือ การทำธุรกิจระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ โดยบริษัทขายสินค้าหรือบริการให้กับรัฐบาล เช่นบริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารให้กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

การทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ถือว่ามีลักษณะเฉพาะเพราะด้วยระบบระเบียบของงานราชการ การทำธุรกิจจึงมุ่งเน้นที่การทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย ตามระเบียบ และมีความโปร่งใส ดังนั้นหน่วยงานราชการจึงมีการจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องโปร่งใสและให้ความเสมอภาคกับทุกๆ หน่วยงานเอกชนได้มีสิทธิมาทำธุรกิจร่วมกับราชการ


ธุรกิจแบบ B2G มีลักษณะสำคัญอย่างไร ?

การประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใช้กันมากก็คือ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หรือที่เรียกว่า e-Government Procurement ทั้งนี้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบขั้นตอนได้ทั้งหมด

ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐจะทำการซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยัด ค่าใช้จ่าย เช่น การประกาศจัดจ้างของภาครัฐในเว็บไซต์ (www.mahadthai.com) และ ระบบอีดีไอในวิธีการกรมศุลกากร (www.customs.go.th) ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการสามารถเข้าไปดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานของภาครัฐได้


เราจะทำธุรกิจแบบ B2G ให้สำเร็จได้อย่างไร ?

การดำเนินธุรกิจแบบ B2G ให้สำเร็จนั้น คนทำธุรกิจต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงระเบียบข้อปฏิบัติของการเข้าร่วมทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพราะด้วยรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดที่มีมากมายของหน่วยงานภาครัฐนั้น อาจทำให้ผู้ทำธุรกิจจัดทำข้อมูลหรือเอกสาร หรือดำเนินขั้นตอนต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบได้

นอกจากนี้ การทำงานกับภาครัฐมีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องผ่านระบบการประมูล ทำให้การทำธุรกิจอาจไม่ได้มีอัตราการทำกำไรสูง นอกจากนี้ อาจจะมีประเด็นเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย


ดังนั้น การทำธุรกิจแบบ B2G ให้สำเร็จ จึงต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงความถูกต้องและโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ และมุ่งเน้นการทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบงานราชการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่หากได้รับความไว้วางใจให้ร่วมทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ก็จะถือว่ามีเครดิตหรือมีประวัติที่หน่วยงานราชการจะเลือกมาทำธุรกิจร่วมกันอีกในอนาคตต่อไปได้ 


บทความที่คล้ายกัน